W Pełni

Przestrzeń Wsparcia i Rozwoju

O mnie

Nazywam się Joanna Dukiewicz. Jestem psychoterapeutką i filozofką, członkinią Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. 

Stworzyłam przestrzeń, w której możesz poczuć się bezpiecznie. Zapraszam Cię do niej, żeby pomóc Ci odnaleźć spokój, pełnię i harmonię w Twoim życiu. Będę Cię wspierać w trudnościach i towarzyszyć Ci w procesie Zmiany.

Przez kilkanaście lat pracowałam również w międzynarodowych korporacjach. Problemy związane z życiem w stresie i pracy w wymagającym środowisku są mi znane.

Pracuję w podejściu humanistycznym, integrując również elementy podejścia psychodynamicznego, systemowego i poznawczo-behawioralnego, a także psychoanalizy i analizy jungowskiej.
Ważne są dla mnie bliskie i autentyczne relacje z drugim człowiekiem i towarzyszenie mu w procesie odkrywania siebie w swej pełni i autentyczności. Głęboko wierzę w sens słów Johna Bradshawa:

"Istnienia nie mierzy się w oparciu o żadne kryteria zewnętrzne; istnienie jest samo w sobie wystarczającym uzasadnieniem. Istnieć, to czerpać soki z własnego, coraz bogatszego życia wewnętrznego".

Moją pracę poddaję regularnej superwizji u superwizorów z nurtu Gestalt i systemowego. Wciąż też poszerzam swoje kwalifikacje uczestnicząc w szkoleniach, warsztatach i konferencjach. 

Pracuję również w języku angielskim i włoskim.

Poniżej kilka słów o moim wykształceniu:

* Wrocławska Fundacja Ochrony Zdrowia Psychicznego i Rozwoju Psychoterapii - Całościowy, 4 letni kurs psychoterapii, akredytowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.
* Proradnia Psychologiczna Synergia / Dominik Haak / Terapeuci dla LGBT+ - Szkolenie: Jak być terapeutą/terapeutką LGBT+ friendly.
* Fundacja Nagle Sami - Warsztat: Strata i żałoba - jak wspierać osoby po śmierci bliskich?
* Laboratorium Psychoedukacji - Psychika w ciele, ciało w psychice - Letnia Szkoła Psychoterapii.
* Instytut Integralnej Psychoterapii Gestalt - Szkolenie: Pomiędzy doświadczeniem, eksperymentem a dialogiem egzystencjalnym.
* Polskie Towarzystwo Psychoterapeutyczne - Kurs Psychopatologii przy oddziale psychiatrycznym szpitala Bielańskiego.
* Universita’ degli studi di Perugia (IT) - Studia magisterskie na wydziale Nauk Humanistycznych na kierunku Filozofii.


Jak mogę Ci pomóc?

Mobirise

Konsultacja

To nasze pierwsze spotkanie, na którym opowiesz o swoim problemie, a ja będę zadawać pytania, by lepiej Cię zrozumieć. Po 1-4 takich spotkaniach wspólnie podejmiemy decyzję czy psychoterapia jest tym, czego w danym momencie potrzebujesz i czy ja jestem właściwą osobą dla Ciebie. Jeśli tak, ustalimy wstępnie cele oraz zasady naszej wspólnej pracy. Będziesz mieć możliwość dopytania o wszystko i rozwiania swoich wątpliwości.

Mobirise

Psychoterapia Indywidualna

(po polsku, in english, in italiano)
Spotkania, które odbywają się raz w tygodniu, poprzedzone 1-4 konsultacjami. Psychoterapia jest procesem, który może trwać od kilku miesięcy do kilku lat, w zależności od tego, czego potrzebujesz i jakie ustalimy cele. 
Terapia może Ci pomóc jeśli doświadczasz m.in.:
Depresji, lęku, stresu lub bezradności.
Samotności, niskiej samooceny. Kłopotów w relacjach z innymi ludźmi. Napięć związanych z nadmiernym poczuciem odpowiedzialności i kontroli.
Objawów psychosomatycznych (np. bóle kręgosłupa, problemy z układem trawiennym, migreny) .
Zapraszam również jeśli chcesz lepiej poznać i zrozumieć siebie i odnaleźć własną drogę rozwoju. 

Mobirise

Psychoterapia Par i Relacji

Sesje, poprzedzone jedną lub kilkoma konsultacjami, odbywają się raz na 2 tygodnie. Mają na celu wypracowanie wspólnego rozwiązania problemu, przezwyciężenie kryzysu, poprawę jakości relacji i komunikacji między partnerami w ramach wyznaczonego wspólnie celu.
Pracuję z parami hetero- i nieheteronormatywnymi oraz związkami poliamorycznymi. 

Adres:

Pl. Konstytucji 3 m 83 
00-647 Warszawa

Telefon:

+48 507 009 684

Nr Konta: 
W PEŁNI - PRZESTRZEŃ WSPARCIA I ROZWOJU
20116022020000000457921924 Bank Millennium S.A.


INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W MYŚL OGÓLNEGO ROZPORZĄDZENIA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

§1 Informacje ogólne

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE z 4.5.2016 L119) (RODO, zwane dalej "RODO") informuję, iż Administratorem danych osobowych klienta jest właścicielka firmy Joanna Dukiewicz, reprezentująca "W Pełni - Przestrzeń Wsparcia i Rozwoju. Psychoterapia - Joanna Dukiewicz", NIP 1131782469, REGON: 385481998, zwana dalej "psychoterapeutką".
2. W sprawach związanych z danymi należy kontaktować się osobiście lub telefonicznie pod numerem +48507009684

§2 Informacja o rodzaju przetwarzanych danych oraz podmiotach upoważnionych

1. Dane, które będą przetwarzane w celu świadczenia ustalonych z klientem usług znajdujących się w ofercie firmy.
dane zwykłe: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres zamieszkania lub zameldowania;
dane wrażliwe: dane o stanie zdrowia, stosowanej obecnie lub w przeszłości farmakoterapii, informacje o korzystaniu obecnie lub w przeszłości z konsultacji u specjalistów z różnych dziedzin (informacje istotne dla powodzenia realizacji ustalonych usług), informacje biograficzne dotyczące klienta oraz jego rodziny (istotne dla powodzenia realizacji ustalonych usług) - np.: o pochodzeniu, rodzinie, pracy.
2. W celu prawidłowej realizacji usług, dane osobowe klienta będą udostępniane następującym podmiotom:
w przypadku klientów odbierających rachunek imienny za usługi - urząd skarbowy właściwy dla osoby fizycznej udzielającej usług, tylko w sytuacji kontroli skarbowej,
inni ustaleni z klientem specjaliści prowadzący leczenie klienta (np.: lekarz psychiatra).
3. Dane klienta mogą zostać udostępnione w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia klienta, bądź jego otoczenia, tylko w sytuacji odmowy podjęcia przez klienta kroków interwencyjnych zapisanych w kontrakcie terapeutycznym lub zawartych ustnie na czas konsultacji diagnostycznych. W tych sytuacjach dane będą przekazane upoważnionej przez klienta osobie do kontaktu i/lub policji i/lub pogotowiu ratunkowemu.
4. Dane osobowe klienta nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej.

§3 Informacja o procesie przetwarzania oraz prawach klienta w odniesieniu do przetwarzanych danych

1. Podane dane nie będą profilowane ani poddawane procesom automatyzowanego podejmowania decyzji. Dane będą przechowywane przez okres najdłużej 2 lat od zakończenia wykonania umowy.
2. Klient posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
3. Prawo dostępu do treści danych osobowych i wrażliwych zostało określone przez ustawę o zawodzie psychologa, która mówi, że dla dobra klienta, notatki własne psychoterapeutki są chronione tajemnicą zawodową oraz służą one psychoterapeutce do rzetelnej realizacji psychoterapii.
4. Klient ma prawo wniesienia skargi, gdy uzna że przetwarzanie jego danych narusza przepisy rozporządzenia. Psychoterapeutka ma obowiązek ustosunkowania się do skargi w ciągu 30 dni od momentu wniesienia skargi. W sytuacji, gdy psychoterapeutka uzna ją za uzasadnioną z punktu widzenia rozporządzenia, albo klient to udowodni, psychoterapeutka ma obowiązek dostosować uzasadnione nieprawidłowości w procedurach przetwarzania danych, zgodnie z wytycznymi rozporządzenia.
5. W kwestiach spornych w zakresie §3 pkt. 4, klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dalej jako PUODO), gdy uzna, że przetwarzanie jego danych narusza przepisy RODO. Zanim tego dokona, wcześniej informuje o tym psychoterapeutkę.
6. Podanie przez klienta danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości rzetelnego wykonania stosownej usługi oraz z brakiem możliwości realizacji usługi przez psychoterapeutkę.
7. Klient w dowolnym momencie ma prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, żądania usunięcia tych danych, ich sprostowania i uzupełnienia, zgłoszenia sprzeciwu do przetwarzania danych oraz do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody klienta przed jej wycofaniem. Klient może wycofać zgodę w oparciu o osobiste złożenie w pisemnej formie, poprzez osobiste złożenie wycofania zgody lub poprzez przesłanie jej na adres korespondencyjny psychoterapeuty. Wycofanie zgody oraz inne żądania klienta względem przetwarzania danych osobowych jest równoznaczne z brakiem możliwości rzetelnego wykonania stosownej usługi oraz z brakiem możliwości realizacji usługi przez psychoterapeutkę.

Mobirise best maker